sudo dd if=./ubuntu-12.04-alternate-i386.iso|pv|sudo dd of=/dev/sdc

[ ]